Velden zijn niet correct ingevuld
Openingstijden

Bestelling annuleren

Annuleren of verplaatsen van uw bestelling

Het kan gebeuren dat uw evenement wegens omstandigheden geen doorgang kan vinden. U wilt dan uw bestelling voor de gehuurde datum annuleren. 

Vaak wordt er kort voor gebruiksdatum geannuleerd wat voor ons omzetderving betekent. Wij verhuren de door uw vastgelegde producten immers niet bij overige aanvragen en de tijd om het nog te verhuren na annulering is dikwijls te kort. Jarenlang hebben wij dit "in goed overleg" kunnen oplossen echter is er in het verleden hier veel misbruik van gemaakt en zijn wij genoodzaakt de volgende Algemene Voorwaarden met betrekking tot Annulering op te stellen:

Annuleringsvoorwaarden
Een (gedeeltelijke) annulering is mogelijk, maar hier zijn voor de Huurder de volgende annuleringskosten aan verbonden:

  •  annulering langer dan 7 dagen voor aanvang van de Huurperiode: 50% van de Huursom;
  •  annulering korter dan 8 dagen voor aanvang van de Huurperiode: 100% van de Huursom.

Indien de Huurder ten tijde van de annulering reeds een (gedeeltelijke) betaling aan Verhuurder heeft verricht, zal Verhuurder het betaalde, onder aftrek van de verschuldigde annuleringskosten, binnen 14 dagen aan de Huurder terugbetalen. 

Kosteloos verplaatsen
Het is de Huurder toegestaan om de Huurperiode eenmaal, kosteloos te verzetten naar een beschikbare periode binnen 6 maanden na de oorspronkelijk overeengekomen datum. Indien Huurder de Huurperiode wenst te verzetten, dient de Huurder dit uiterlijk 8 dagen voor de overeengekomen Huurperiode schriftelijk aan Verhuurder kenbaar te maken. Het is niet mogelijk de Huurperiode korter dan 8 dagen voor de overeengekomen Huurperiode te verzetten.

Voordat de Huurder de Huurperiode kan verzetten naar een andere datum, dient Huurder eerst de volledig overeengekomen Huursom (met uitzondering van de verschuldigde personeels- en reiskosten) aan Verhuurder te voldoen. Zodra Huurder deze kosten heeft voldaan, heeft Huurder het recht de Huurperiode te verzetten naar een beschikbare periode. De reeds door Huurder betaalde Huursom, zal in mindering worden gebracht op de uiteindelijke factuur.

Bestelling aanpassen
Wanneer u, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden, een aangepaste bestelling wenst te doen, dan is in overleg veel mogelijk. Het oorspronkelijke factuurbedrag kan echter niet lager uitvallen.